O programie


Z przyjemnością informujemy, że Technikum Weterynarii wchodzące w skład Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zakwalifikowało się do projektu "Młodzi kreatywni", składając wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Przewidywany okres realizacji projektu to czas od 03 września 2012r. do 31 lipca 2014r. Priorytetem wszystkich działań projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Weterynarii w Słupsku. Zakres wszystkich działań ma na celu podniesienie zdolności 62 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wdrożenie PRS zakładającego współpracę z przedsiębiorcami, kursy zawodowe, dodatkowe zajęcia i praktyki zawodowe, zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami w okresie realizacji projektu.

Na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów ankiety i konsultacji ze środowiskiem lokalnym, naukowym i lekarzami weterynarii, postanowiono podnieść atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej Technikum Weterynarii. Wszyscy ankietowani wyrazili chęć podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie bądź nauki na studiach wyższych (rolnictwo, weterynaria, zootechnika). Diagnoza potrzeb Technikum Weterynarii została zawarta w Programie Rozwoju Szkoły (PRS). Zawarto w nim m.in. informacje o potrzebie różnych kursów zawodowych oraz uruchomienia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych pozwalających poruszać się po rynku pracy.

Obecna sytuacja w obszarze edukacji zawodowej wymaga zmian: tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki, zaś oferta edukacyjna szkół zawodowych wymaga uatrakcyjnienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy. Uczniowie, którzy chcieliby kontynuować naukę na weterynarii, zootechnice itp. oraz podjąć pracę w zawodzie nie mają możliwości pokonania problemów związanych z ograniczonym dostępem do dodatkowych zajęć z zakresu nauczanych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak odpowiednich ofert. Chcąc znaleźć zatrudnienie w zawodzie, muszą poszerzyć swoje kompetencje, umiejętności i wiedzę o dodatkowe zagadnienia z zakresu inseminacji, hipoterapii, chorób zwierząt itp., które w chwili obecnej nie są zawarte w ofercie edukacyjnej Technikum Weterynarii. Udział uczniów w projekcie przyczyni się więc do zmniejszenia tych trudności, a w konsekwencji do podniesienia kompetencji kluczowych, ich wiedzy i umiejętności związanych z zawodem weterynarza i pochodnych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania:

  1. specjalistyczny kurs gromera polegają cyna nauce pielęgnacji zwierząt, mający na celu zdobycie umiejętności z zakresu strzyżenia, higieny i kąpieli zwierząt oraz organizacji i prowadzenia salonu zwierząt
  2. specjalistyczny kurs inseminacji związany z unasienianiem bydła i świń teoria i praktyka)
  3. zajęcia dodatkowe z zakresu diagnostyki chorób serca u zwierząt, które coraz częściej są schorzeniami spotykanymi u zwierząt (kurs zawiera zdobycie umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego)
  4. zajęcia dodatkowe z j.angielskiego zawodowego i filologii klasycznej (łaciny), które umożliwią uczniom realizację zadań i stażów zagranicą
  5. zajęcia z chemii w zakresie rozszerzonym, który jest niezbędny podczas studiów na kierunkach weterynaryjnych
  6. praktyki zawodowe w gospodarstwach rolnych i weterynariach w celu uzyskania praktycznych umiejętności w oparciu o zdobytą wiedzę
  7. kurs hipoterapii, po którym uczniowie uzyskają tytuł Instruktora Hipoterapii, który umożliwia samodzielne prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych (zajęcia w stadninie koni)
  8. zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, uwzględniające m.in. elementy doradztwa w dziedzinie prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Realizacja projektu będzie zatem odpowiedzią na potrzeby uczniów.